اخبار محب

گفتگوی زنده در برنامه نبض شبکه خبر با حضور آقای دکتر اعتمادیان نماینده مؤسسه محب

گفتگوی زنده در برنامه نبض شبکه خبر با حضور آقای دکتر اعتمادیان نماینده مؤسسه محب

گفتگوی زنده خبر سلامت برنامه نبض با حضور آقایان دکتر دانش جعفری، دکتر اعتمادیان، دکتر حریرچی و دکتر صفایی در خصوص مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی برای اداره بیمارستان ها دیشب ساعت 22:30


منو