جایگاه بیمار در موسسه

جایگاه بیمار در موسسه

مؤسسه محب سعی کرده است این پیشینه تاریخی و اسلامی را نصب العین خود قرار داده و در کلیه شئونات ساخت، تجهیز و بهره برداری از بیمارستان بیمار محوری را اصل اولیه خود قرار دهد.


ساخت و ابداع بيمارستان در تاريخ پزشکی دنيا حداقل به حدود هزارو هفتصد سال پيش باز می گردد. پس از آن در دوره اسلامی نيز اين ساختار مهم در پزشکی ، در ايران و ساير سرزمينهای اسلامی به اعتلا و اوج می رسد. در اين راستا از موضوعهای بسيار مهم جايگاه حقوق بيمار و نحوه نگرش به بيمار در سير تاريخ بيمارستانها می باشد و بیانگر نقش اسلام و ايران در تکوين تاريخ پزشکی دنيا است. لذا با بررسی منابع کهن و پژوهشهای متاخر، مشخص میگردد روند تاريخی رعايت حقوق بيمار از منظرهای نقش آموزشی و درمانی بيمارستان، بخشهای بيمارستان، مکان و نوع ساخت بيمارستان، نوع نگاه به درمان و طبقات جامعه در تمدن اسلام و ايران بسیار حائز اهمیت بوده  و با مقایسه موارد مشابه در اروپا و با توجه به داده های بدست آمده در میبابیم توجه به حقوق بيمار در بيمارستانهای ايران و جهان اسلام بر خلاف غرب بسيار با اهميت بوده که بيانگر جايگاه رفيع ايران و اسلام در تکوين تاريخ پزشکی جهان دارد. از سوی ديگر نگاه و راهکارهای مورد استفاده آنها امروز نيز می تواند راهگشای بسياری از مشکلات باشد.

لذا مؤسسه محب سعی کرده است این پیشینه تاریخی و اسلامی را نصب العین خود قرار داده و در کلیه شئونات ساخت، تجهیز و بهره برداری از بیمارستان بیمار محوری را اصل اولیه خود قرار دهد. 


منو