مؤسسه خدمات درمانی محب مهر

مؤسسه خدمات درمانی محب مهر

این مؤسسه با هدف ایجاد و احداث و تجهیز مراکز بهداشتی - درمانی بیمارستان، مدیریت و بهره‌برداری از آن تشکیل گردید