مدیر فن آوری اطلاعات

مدیر فن آوری اطلاعات

دکتر امید پورنیک


دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدرک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیپلم زیست شناسی از دبیرستان علامه حلی (سازمان ملی استعدادهای درخشان)


منو