مدیر گردشگری سلامت

مدیر گردشگری سلامت

خانم شکوفه دهکردی


کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی از دانشگاه آکسفورد بروکس
کارشناسی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) از دانشگاه قزوین

منو