ارزش ها

ارزش ها

ارزش های محب عبارتند از :


بیمار محوری

تعالی جویی

همدلی و مشارکت جویی

کرامت کارکنان

تفکر ناب

دانش محوری

مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی


منو