اکبر محمدلو

اکبر محمدلو

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی


مدیر کل سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران


منو