محب در یک نگاه

محب در یک نگاه

هدف اصلی مؤسسه محب داشتن بخش پزشکی مجهز در کنار بخش های درمانی و آموزشی و بالاخره سیاست اصلی دولت، (خودیاری) و (رقابت سالم با بخش خصوصی) و به هدر نرفتن سرمایه گذاری های مردمی بود


همزمان با قبول مسئولیت ریاست مرکز شهید هاشمی نژاد توسط آقای دکتر اعتمادیان در سال 1381 که خود آموخته پزشکی و تخصصی در این مرکز بود، فکر تشکیل هیأت امنائی از افراد خیر به منظور پشتیبانی برای رسیدن به اهداف مشارالیه که با همفکری تنی چند از مشاورین پیشنهاد شده بود قوت گرفت و با پیشنهاد نامبرده و با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه هیأت امناء موقت رسمیت یافت و اولین جلسه هیأت مذکور به تاریخ 20/09/81 تشکیل گردید.

هیأت امناء موقت همزمان با قبول همیاری و مساعدت مالی و معنوی با مدیریت بیمارستان در رسیدن به اهداف مشخص شده با ساخت بخشی تحت عنوان بخش ویژه یا VIP در قسمت های بلااستفاده درمانی (اداری) بیمارستان از محل اعتبار تأمین شده توسط هیأت امناء به منظور بستری و درمان بیماران خارج از کشور، بیمه های مکمل و آزاد موافقت نمود. چه هدف اصلی داشتن بخش پزشکی مجهز در کنار بخش های درمانی و آموزشی و بالاخره سیاست اصلی دولت، (خودیاری) و (رقابت سالم با بخش خصوصی) و به هدر نرفتن سرمایه گذاری های مردمی بود چه عموما تجربه ثابت نموده است اکثر بیمارستان هایی که از طریق اهدا و یا وقف تأسیس و اداره آن به مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی داده شده است پس از مدتی به همان راهی رفته اند که بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، نمونه بارز آن خود بیمارستان هاشمی نژاد موقوفه مرحوم حاجی مهدی دریانی است که از زمان ساخت تا سال 81 به منظور نگهداری و ارائه خدمات بهینه سازی چه در قسمت ابنیه و چه در قسمت تأسیسات آنچه باید برابر با استانداردهای بین المللی هزینه می شده است تا آن تاریخ اعمال نگردیده، لذا حاصل آن مخروبه ای بود که در سال 1381 تحویل مدیریت منتخب وقت بیمارستان شد.

در سال 1382 فکر تأسیس مؤسسه ای غیرانتفاعی قوت گرفت و مقدمات امر ثبت مؤسسه فوق از طریق مراجع قانونی فراهم و مؤسسه با تشکیل هیأت مؤسسانی مرکب از آقایان حاج محمدرضا اعتمادیان، حاج خسرو ابراهیمی دریانی (فرزند ارشد واقف بیمارستان)، مهندس حسین سرکانی، دکتر مسعود اعتمادیان و کاظم معتمد نجار طی شماره 17893 در تاریخ 20/12/83 به ثبت رسید و مجوز فعالیت گرفت.

مؤسسه غیرانتفاعی محب دارای ساختار هیأت مؤسس- هیأت امناء- و هیأت مدیره بوده و فاقد سهامدار (اشخاص حقیقی و حقوقی) میباشد.


منو