در حال بارگذاری ...

 

سیاست های اصلی مؤسسه

 فعالیت های مؤسسه: 

استفاده از شیوه های نوین و خلاقانه مدیریتی در بخش سلامت تؤام با آینده نگری و پیاده سازی نوآوری ها و ایده ها در حوزه خدمات درمانی، تشخیصی و پشتیبانی


سیاست های اصلی:

1- ترویج نیکوکاری و اعمال خیرخواهانه با مرکزیت بیمار

2- بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و مجرب و آموزش های دوره ای آن ها

3- مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای ملی و بین المللی

4- توجه به ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، محیط، کارکنان و جامعه با رویکرد استقرار استانداردهای بین المللی مرتبط

5- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فیزیکی در مؤسسات

6- تعهد به بهبود مستمر کیفیت خدمات از طریق پایش و سنجش های دوره ای

7- تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی و یافته های متقن و علمی 

8- رعایت اصول حرفه ای درمان در تعامل با ذینفعان مطابق با دستورالعمل های مصوب هیأت وزیران 

9- نظرسنجی علمی از ذینفعان با توالی فصلی و بررسی و پایش نتایج به دست آمده در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی، وفاداری و ارزش آفرینی برای مشتریان توسط شرکت طرف سوم و ارائه بازخورد به صاحبان فرآیند در واحدهای زیرمجموعه

10- بهره گیری از دانش و آگاهی روز و تلاش در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان

11- ایفای مسئولیت های اجتماعی و پایبندی به رعایت اخلاق حرفه ای در پرداخت به اندازه توان

12- دسترسی به فرصت های پیش رو از طریق عملیاتی سازی درمان مطلوب برای همه

13- شناسایی چرخه کامل خدمات در صنعت درمان با تشکیل مؤسسات مستقل و تدوین استراتژی های مرتبط


تمامی مدیران و کارکنان این مؤسسه، تلاش در راستای بهبود نشان تجاری، شفافیت در اهداف، برنامه ها، مبانی تصمیمات، منابع و مصارف برای همه ذینفعان خود را ملزم و متعهد به رعایت استانداردهای جاری در مؤسسه در حیطه های کاری مربوطه می دانند.

ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان، موجبات رشد و تعالی موسسه، جهت ارائه هر چه بهتر خدمات خواهد بود.


شعار ما: 

درمان مطلوب برای همه 

اخبار مرتبط

آرشیو

گالری تصاویر

آرشیو

با ما در تماس باشید