در حال بارگذاری ...

 

 

 فعالیت های مؤسسه: 

استفاده از شیوه های نوین و خلاقانه مدیریتی در بخش سلامت تؤام با آینده نگری و پیاده سازی نوآوری ها و ایده ها در حوزه خدمات درمانی، تشخیصی و پشتیبانی

سیاست های اصلی:

1- ترویج نیکوکاری و اعمال خیرخواهانه با مرکزیت بیمار

2- بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و مجرب و آموزش های دوره ای آن ها

3- مدیریت علمی و سیستماتیک طبق استانداردهای ملی و بین المللی

4- توجه به ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، محیط، کارکنان و جامعه با رویکرد استقرار استانداردهای بین المللی مرتبط

5- استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فیزیکی در مؤسسات

6- تعهد به بهبود مستمر کیفیت خدمات از طریق پایش و سنجش های دوره ای

7- تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی و یافته های متقن و علمی 

8- رعایت اصول حرفه ای درمان در تعامل با ذینفعان مطابق با دستورالعمل های مصوب هیأت وزیران 

9- نظرسنجی علمی از ذینفعان با توالی فصلی و بررسی و پایش نتایج به دست آمده در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی، وفاداری و ارزش آفرینی برای مشتریان توسط شرکت طرف سوم و ارائه بازخورد به صاحبان فرآیند در واحدهای زیرمجموعه

10- بهره گیری از دانش و آگاهی روز و تلاش در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان

11- ایفای مسئولیت های اجتماعی و پایبندی به رعایت اخلاق حرفه ای در پرداخت به اندازه توان

12- دسترسی به فرصت های پیش رو از طریق عملیاتی سازی درمان مطلوب برای همه

13- شناسایی چرخه کامل خدمات در صنعت درمان با تشکیل مؤسسات مستقل و تدوین استراتژی های مرتبط

 

تمامی مدیران و کارکنان این مؤسسه، تلاش در راستای بهبود نشان تجاری، شفافیت در اهداف، برنامه ها، مبانی تصمیمات، منابع و مصارف برای همه ذینفعان خود را ملزم و متعهد به رعایت استانداردهای جاری در مؤسسه در حیطه های کاری مربوطه می دانند.

ما اعتقاد داریم که بدون شک ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان، موجبات رشد و تعالی موسسه، جهت ارائه هر چه بهتر خدمات خواهد بود.

شعار ما: 

درمان مطلوب برای همه 

 

 

بیانیه های استراتژیک

ارزش هاي اساسی در سازمان پاسخ به سوال چگونگی است. پاسخ به این سوال که در راستاي تحقق رسالت چه حریمها و ضوابطی رعایت میشوند ارزشها در واقع اصول اعتقادي دیرپا و اساسی یک سازمان میباشند و باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه میشوند. ارزشها اصول راهنما در سازمان میباشند که رهنمودهاي لازم براي تصمیمگیري و رفتار خواهند بود.

تبیین و اعمال هدف هاي بنیادي و ارزشهاي حاکم بر اداره سازمان، هویت و شخصیت سازمان را میسازد و نوعی هماهنگی شخصیتی و رفتاري در سازمان ایجاد میکند.

رسالت:

مؤسسه غیر انتفاعی است که در جهت ارتقا سطح سلامت جامعه با استفاده از دانش روز، استانداردهاي بین المللی و ایده هاي خلاقانه در راستاي ارائه خدمات درمانی با کیفیت و با پرداخت کمتر گیرندگان خدمت فعالیت می نماید.

چشم انداز:

اولین و بهترین مؤسسه مادر تخصصی در بخش غیر دولتی خدمات سلامت با نقش آفرینی سازنده از منظر توجه به حقوق ذینفعان با مشارکت و هم افزایی تمام گروه هاي زنجیره تأمین سلامت (تشخیصی،درمانی و پشتیبانی)

ارزش های سازمانی:

- بیمار محوری                                                      

- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

- کرامت کارکنان                                                  

- همدلی و مشارکت جویی 

- تعالی جویی                                                      

- دانش محوری

- تفکر ناب

اهداف کلان:

1- ارزش آفرینی برای بیماران

2- بهبود مستمر کیفیت خدمات

3- بهبود مدیریت و ارتقاء منابع انسانی 

4- توسعه فعالیت های جدید درمان از طریق روش های خلاقانه و روزآمد

5- بهبود فرآیندهای مالی

 

اخبار مرتبط

آرشیو

با ما در تماس باشید